Zápisy ze zasedání
 Poslání
 Členové
 Zřizovací listina

Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Školská rada v Základní škole, Fakultní škole PedF UK, Praha 2, Slovenská 27, byla zřízena Městskou částí Praha 2 ke dni 14. 5. 2002. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se ke studijním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele. V odůvodněných případech může podat zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy, může požádat Českou školní inspekci o inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy.

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti rady školy stanovené zákonem.