Školní poradenské pracoviště
 Učitelé
 Základní informace
 Vedení školy
 Co nabízíme
 Jazyky a počítače

Mgr. Dagmar Beranová - školní psycholog, dagmaberanova@seznam.cz
Pečuje o vztahovou síť a řeší sociální problémy ve škole.

Mgr. Jana Myslínová - výchovný poradce, myslinova@zs-slovenska.cz
Má na starosti kariérové poradenství, konzultace ohledně výběru vhodné střední školy nebo SOU, odbavuje přihlášky k přijímacímu řízení, vydává zápisové lístky, pomáhá s případným odvoláním. Zapůjčuje informační materiály týkající se volby dalšího studia, případně povolání. Účastní se výchovných komisí. 

Mgr. Jana Polohová - metodik prevence, polohova@zs-slovenska.cz
Je garantem Preventivního programu školy, zajišťuje programy primární prevence pro žáky všech ročníků a pedagogický sbor.

PaedDr. Sylva Ondříčková - speciální pedagog, ondrickova@zs-slovenska.cz
Koordinuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, zajišťuje nápravy poruch učení pro 1. - 7. ročník a péči o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními. Organizuje metodické schůzky asistentů pedagoga.
 
Bc. et Bc. Veronika Mojková - speciální pedagog, mojkova@zs-slovenska.cz
Zajišťuje nápravy poruch učení pro 8. a 9. ročník a péči o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.